Ten, kdo chce poznat nespoutanou přírodu, nemusí vždy do národního parku. Svoje kouzlo mají i kousky přírody v CHKO Šumava. Jsou to přírodní rezervace, které „konzervují“ a uchovávají původní divokou přírodu se svými chráněnými zástupci původní fauny i flory i zbytků krajiny málo ovlivněné člověkem. Toto místo není tak často navštěvované turisty, a proto zde můžete zažít klid a nerušeně vstřebat přírodní „poklady“ této lokality.

 

Stezkou nahlédnete do Přírodní rezervace Úhlavský Luh (od roku 2003), která je situována do hospodářsky nevyužívané části ploché říční nivy Úhlavy v nadmořské výšce 530 – 570 m. Přístup k jednotlivým informačním bodům stezky je místy veden po poválkovém chodníku a na několika místech jsou přemostěny drobné přítoky řeky Úhlavy. Území, kterým prochází NS, přestalo být intenzivně využíváno po II. světové válce, kdy sloužilo k extenzivní pastvě a částečně bylo ponecháno ladem. Po roce 1990 je hospodářský útlum definitivní. Přírodní rezervace je v současnosti ponechána samovolnému vývoji a je určena ke sledování dynamických změn při přechodu nelesních společenstev na společenstva lesní. Co se týká místní fauny a flóry, tak zde návštěvníci mohou spatřit pestré druhové spektrum stromů, zejména olši lepkavou, jasan ztepilý, břízu bělokorou, dub zimní, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, lípu srdčitou a mnoho dalších. Přírodní rezervace je také domovem mnoha druhů obojživelníků jako skokan hnědý nebo ropucha obecná. V neposlední řadě se zde vyskytuje bobr evropský.

Doporučujeme vhodnou turistickou obuv, místy budete procházet podmáčené úseky, a také mohou být v blízkosti hospodářská zvířata na okolních pastvinách.

Délka trasy: 4 km

Začátek i konec: Hamry pod kostelem

Čas prohlídky: 2 hodiny

Náročnost: lehká  

Typ stezky: pěší